Bhòt na h-Òigridh

Airson a' chiad uair riamh, bidh daoine a' bhòtadh ann an taghadh Pàrlamaid na h-Alba, dha nach aithne saoghal gun Phàrlamaid ann an Alba.

Bha cothrom aig daoine a tha 16 agus 17 bhòtadh anns an referendum - agus ghabh mòran dhiubh e.

'S e seo a' chiad chothrom aca bhòtadh ann an taghadh pàrlamaideach ge-tà.

Tha Coinneach Mac a' Ghobhainn ag aithris.

Air fhoillseachadh