Bochdainn-connaidh fon phrosbaig

'S iomadh cuspair a gheibh aire ann an iomairt taghaidh, ach 's dòcha nach eil cuspair cho bunaiteach sna h-Eileanan Siar ri bochdainn-connaidh.

Tha an dàrna thrian de mhuinntir nan Eilean a' fulang bochdainn-connaidh, 's chaidh iomadh freagairt a mholadh air a shon.

Chaidh Dòmhnall MacLaomainn a thrusadh beachdan bho na pàrtaidhean poileataigeach.

Air fhoillseachadh