Leabharlann Thiriodh air a ghleidheadh

Chan eil muinntir Thiriodh a' dol a chall an leabharlann aca.

Bha dùil gun rachadh an goireas a ghearradh mar phàirt de na sàbhalaidhean aig Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid.

Chuala coinneamh phoblach san eilean, ge-tà, gum fan an leabharlann fosgailte, ged nach bi leabharlannaiche le teisteanas ag obair ann.