Buannachd bhon Mhòd

Chuir Mòd an Òbain an-uiridh £2.8m ri eaconamaidh a' bhaile, a rèir aithisg.

Agus, thàinig buannachdan eile na lùib cuideachd tha e coltach.

Thuirt dà thrìan den fheadhainn a chaidh a cheasnachadh gun robh iad den bheachd gum brosnaicheadh am Mòd cleachdadh agus ionnsachadh na Gàidhlig.

Air fhoillseachadh