Ally K air Inbhir Nis a' ruighinn

Tha fear as an Eilean Sgitheanach air ruith bho Phort Rìgh a dh' Inbhir Nis gun stad.

Thòisich Ally K Mac a' Phearsain aig meadhan oidhche, oidhche Chiadain, agus ràinig e a cheann uidhe mu fhichead mionaid an deidh meadhan latha Dihaoine.

'S ann airson cathrannas a rinn e seo, 's dùil gun do thog e còrr air trì deug mìle not.

Air fhoillseachadh