Manifesto a' Phàrtaidh Uaine

Tha am Pàrtaidh Uaine air a' mhanifesto aca airson Holyrood fhoillseachadh, is iad a' gealltainn an ath Phàrlamaid Albannaich a dhèanamh nas tapaidh.

Tha na h-Uainich ag amas air dèanamh nas fheàrr na rinn iad riamh roimhe ann an taghadh Albannach a' tabhainn 200,000 obair ùr ro 2035 tha iad cuideachd a' gealltainn togail-chìsean nas adhartaiche dheànamh.

Air fhoillseachadh