Bochdainn connaidh

'S iomadh cuspair a gheibh aire ann an iomart taghaidh, ach 's d`ocha nach eil cuspair cho bunaiteach sna h-Eileanan Siar, ri bochdainn connaidh.

Tha dà thrian de mhuinntir nan Eilean a' fulaing leis, 's chaidh iomadach freagairt a chur air adhart air a shon.

Dh'fhaighnich Dòmhnall MacLaomainn do na pàrtaidhean, dè dhèanadh iad mu dheidhinn nan deigheadh an taghadh.

Air fhoillseachadh