Foghlam fon phrosbaig an iomairt an taghaidh

Tha foghlam gu math cudtromach dha cuid dhan luchd-bhòtaidh san taghadh airson Pàrlamaid na h-Alba.

Gu dearbha se foghlam a bha air aire ceannardan nam pàrtaidhean, 's iad a' sireadh taic air feadh na dùthcha an-diugh.

Air fhoillseachadh