Sùil air: Loch Abar

Tha an sreath againn air na th' air aire dhiofar choimhearsnachdan ron an taghadh do Phàrlamaid na h-Alba an ath-sheachdainn a' leantainn a-nis.

Tha Iain Mac IllEathain air a bhith ann an Lochabair.

Fhuair e an sin gu bheil bheil daoine a' bruidhinn air iomadh rud eadar an eaconomaidh ionadail agus goireasan còmhdhail ach gu bheil aon rud sònraichte air an aire