Geallaidhean do dh'ùghdarrasan ionadail

Chan eil ach ochd là slàn de dh'iomairt an taghaidh air fhàgail mus bi muinntir na h-Alba a' bhòtadh ann an taghaidhean pàrlamaid na h-Alba.

Tha ceannardan nan diofar phàrtaidhean air a bhith a' bruidhinn mu na geallaidhean aca a thaobh nan ùghdarrasan iondail agus an eaconamaidh ionadail agus iad a' tadhail air diofar sgìrean air feadh na dùthcha tron là.