Duais dha Mòrag

Fhuair craoladh Gàidhlig duais eile air an là mu dheireadh de dh'Fhèis nam Meadhanan Ceilteach.

Choisinn 'A' Mire ri Mòir aig a' Mhòd' an duais airson a' phrògraim ciùil radio as fheàrr.

Ach 's iad na h-Èireannaich a thog a' chuid as motha dha na duaisean a-rithist.

Ag aithris bhon fhèis, seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh