Àite na Gàidhlig san taghadh

Chun a seo cha d'fhuair a' Ghàidhlig cus aire san taghadh, 's chan eil mòran ma deidhinn sna manifestothan.

Tha Iain Caimbeul, a bha uair na cheannard air Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gu bheil sgaradh eadar coimhearsnachd na Gàidhlig 's na buidhnean oifigeil, a' cur ris a sin.

Ach, carson a tha sin agus dè ghabhas a dhèanamh airson a leasachadh?

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh