Àite na Gàidhlig san taghadh?

Chun a seo cha d'fhuair a' Ghaidhlig cus aire san taghadh, 's chan eil mòiran mu deidhinn sna manifestothan.

Tha Iain Caimbeul, a bha uair na cheannard air Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gu bheil sgaradh eadar coimhearsnachd na Gàidhlig 's na buidhnean oifigeal, a' cur ris a sin.

Ach carson a tha sin - agus dè ghabhas dèanamh son a leasachadh?