Sgoth Shìldeig

Tha buidheann ann an Sìldeag air tòiseachadh ri sgoth a thogail agus iad an dòchas rèiseadh aig reagata a' bhaile as t-Sàmhradh.

Tha iad a' togail Sgoth Naomh Ayles.

Tha còrr is ceud sgoth dha seòrsa a-nise air feadh Bhreatainn, agus tha Reagata Shìldeig am measg nan rèisean ann an an Alba.

Ach mar a fhuair Calum MacIlleathain a-mach, tha muinntir an àite a' strì 'son crìoch a chur air an sgoth ann an ùine.