Rubha Dhùnaid leis an RSPB

Tha an rubha as fhaide tuath air tìr mòr Bhreatainn, far a bheil àireamh mhòr de dh'eòin mara, a-nise ann an làmhan an RSPB.

Cheannaich a' bhuidheann Rubha Dhùnaid faisg air Inbhir Theòrsa le taic bho Mhaoin-Dualchais a' Chrannchuir, agus iad airson dìon a chur air eòin a tha pailt air an Rubha, ach a tha ann an cunnart san fharsaingeachd.

Chaidh Kerr Gibb dhan Rubha.