Coinneamh mu ionaltradh Mhangurstaidh

Thuirt Coimisean na Croitearachd gun deach adhartas a dhèanamh le càirdeas nas fheàrr a thogail le croitearan ann am Mangurstaidh an Leòdhas.

Chaidh comataidh ionaltraidh na sgìre a sgaoileadh leis a' Choimisean san Dùbhlachd an uiridh, 's iad ag ràdh nach deach cumail ri riaghailtean ionmhasail.

Às dèidh coinneamh an Ùige an-diugh feuch rèite a ruighinn, thuirt an Coimsean gu bheil iad an-dòchas gun tèid comataidh ionaltraidh ùr a stèidheachadh a dh'aithghearr.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris...