Fèis Dràma Earra-Ghàidheal 10

Chomharraich Fèis Dràma Earra-Ghàidheal clach-mhìle 's i air a bhith a' dol deich bliadhna a-nis.

Thàinig sgoilearan dhan fhèis à Muile, Dùn Omhain agus às an Òban fhèin.

Tha Andreas Wolff ag aithris.