An tractar a th'agam-sa, agus agam-sa ...

Chumar a' chiad railidh thractaran ann an Uibhist a Tuath Disathairne.

Chaidh cha mhòr 50 tractar, cuid dhiubh còrr agus 60 a dh'aois, mu chuairt an eilein.

Thionndaidh na ceudan a-mach gan coimhead.

Chuirear an tachartas air dòigh airson carthannas ionadail.

Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris.