Cuimhneachan dha Somhairle MacIlleathain

Chaidh sanas ùr a' comharrachadh an ùine a' chuir am bàrd ainmeal, Somhairle MacIlleathain seachad mar cheannard-sgoile aig àrd-sgoil a'Phluic, fhoillseachadh an-diugh.

'S iad Comann Eachdraidh na sgìre a thog an sanas mar chuimhneachan air na bliadhnaichean a' chuir e seachad ag obair ann.

Mar a tha Calum MacIlleathain ag aithris, bha gu leòr seann sgoilearan Shomhairle am-measg na bha an làthar.