Eaglais no craobhan?

Chuir faisg air ochd ceud gu leth duine an ainm ri ath-chuinge an aghaidh eaglais ùr ann an Steòrnabhagh.

Tha an Àrd-eaglais Shaor sa bhaile airson eaglais a thogail le àite-paircidh gu leòr airson suas ri ceithir fichead carbad.

Ach feumaidh iad craobhan a leagail agus tha iomairt ann airson an glèidheadh.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.