Òigridh ag ionnsachadh sgilean stiùideo

Tha òigridh a tha fileanta sa Ghàidhlig a' toirt cothrom do luchd-ionnsachaidh an cànan ionnsachadh le bhith a' clàradh dhealbhan-cluiche beaga a thèid a cleachdadh ann am bun-sgoiltean air feadh Alba.

Tha an obair cuideachd a' toirt cothrom do na deugairean sgilean - an dà chuid air beulaibh agus air cùl a' chamara - ionnsachadh.

Tha an aithris sa aig Eilidh NicLeòid