Burgar balach à Leòdhas a' faighinn buaidh

Tha Fèill Àiteachais Rioghail na Gaidhealtachd ann an Ingliston air tòiseachadh.

Eadar an-diugh agus Latha na Sàbaid tha dùil gun tadhal corr is dà cheud mìle duine air an fheill.

Am measg na bha a' dol an-diugh bha cuairt dheireannach farpais nàiseanta do òigridh airson am burgar as fheàrr le blas na sgìre às an d'thàinig e.

A-mach às an 250 neach a chuir a-steach air a shon, se balach òg à Leòdhas a bhuannaich.

Tha barrachd aig Alasdair Friseal.