Crossroads an Eilein Sgiathanaich is Loch Aillse 30 bliadhna a dh'aois

Tha deich bliadhna fichead ann am bliadhna bho thòisich an carthannas Crossroads ag obair anns an Eilean Sgitheanach agus Loch Aillse.

Bidh an carthannas a' toirt faochadh do luchd-cùram san sgìre nan dachannan fhèin.

Thèid grunn thachartasan a' chumail airson an ceann-bliadhna a tha seo a' chomharrachadh, agus chaidh Calum MacIlleathain gus faicinn beagan dhen obair a tha iad a' dèanamh.