Eaglaisean a' tighinn còmhla

Tha dà choitheanal ann an Leòdhas, aig an robh eachdraidh ainmeil son a bhith sgaraichte, an ìmpis tighinn còmhla as dèidh leth cheud bliadhna.

Chaidh bhòt a chumail am measg buill an dà eaglais shaor anns an Rubha agus a-mach à còrr air trì chued duine, bhòt corr air dà cheud gu leth dhiubh airson còmhraidhean a chumail.

Le barrachd seo Murray MacLeòid ..

Air fhoillseachadh