Figearan aiseag Loch Baghsdail an àirde

Tha àrdachadh mòr anns na tha a' gabhail aiseag Loch Baghsdail bhon a thòisich an t-seirbheis shamhraidh a Mhalaig an àite dhan Òban.

Chan eil an t-seirbheis air ruith gun thrioblaid, ach 's dòcha gu bheil an aimsir shocair air an cothrom as fheàrr a thoirt dhan t-seirbheis thuige seo.

Ach a dh'aindeoin 's gu bheil an t-seirbheis na chuideachadh, tha fhatast iarrtas ann airson aiseag dhan Òban.

Air fhoillseachadh