Cruth na fèise 'Blas' ga fhoillseachadh

Chaidh cruth na Fèise 'Blas' fhoillseachadh aig Talla-cluiche Cùirt Eden ann an Inbhir Nis Diciadain.

Bidh fèis na bliadhna sa gu sònraichte a' comharrachadh gu bheil tè de shàr luchd-ciùil Uibhist, Rona Lightfoot, 80 bliadhna a dh' aois.

Cuideachd thèid ceol ùr fhoillseachadh am bliadhna - Beul na h-Oidhche gu Camhanaich - le Mairi Anna NicUalraig.

Air fhoillseachadh