Dragh mu staid sheann eaglais 's a Chill Mhòir

Tha dragh air èirigh ann am baile beag deas air an Oban, mun staid anns a bheil seann chladh ann.

Tha daoine anns a' Chill Mhòir ag radh nach eil Comhairle Earra Ghàidheal ga chumail mar bu choir, 's nach eil iad a' toirt urram gu leòr dha - gu h-àraid leis gu bheil saighdear Canadianach òg a' bhasaich sa Chogadh Mhor air a thiodhlaigeadh ann.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.