TOSTA aig Ostaig

Tha fèis mhion-chànanan Eòrpach a' tadhal air Sabhal Mòr Ostaig an-dràsta. Tha an fhèis, TOSTA, a' siubhal gu seachd dùthchannan fa leth 's iad ag amas air com-pàirteachas cruthachail a chur air chois, stèidhichte air mion-chànanan Eòrpach. Mar phàirt dhen fhèis, gheibh luchd-ealain ionadail cothrom a bhith ag obair le daoine bho dhiofar chultaran. Tha an aithris seo aig Calum MacIlleathain: