Dìmeas air sgeulachadh?

Tha ceòl na Gàidhlig, òrain Ghàidhlig agus dràma nas fhallaine na tha seanchas agus sgeulachadh sa chànan.

Sin beachd Ariel Killick a tha ag obair an lùib nan ealan Gàidhlig.

Tha ise ag ràdh gum bu chòir do bhuidhnean Gàidhlig prìomhachas a thoirt do sgeulachadh.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gu bheil iad a' cur taic ri iomadh phròiseact ealain.

Seo Calum MacAmhlaidh.