"Cruth atharrachadh a dhìth" air seirbheisean slàinte

Feumaidh cruth atharrachadh a thighinn air an dòigh anns a bheil Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd a' toirt seachad sheirbheisean - sin a rèir àrd-stiùirichean a' bhùird.

Bha Stiùiriche an Ionmhais a' bruidhinn, agus e ag innse gu bheil iad mu-thràth £4m thairis air buidseat - 's gun ach trì miosan air a dhol seachad dhen bhliadhna ionmhais.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.

Air fhoillseachadh