Beachd ga shireadh air foghlam Gàidhlig

Dè an dleastanas oifigeal a bu chòir a bhith air ùghdarrasan ionadail a thaobh foghlam Gàidhlig?

Tha Bòrd na Gàidhlig ag iarraidh oirbh-se agus air diofar bhuidhnean beachdan a thoirt air a sin.

Thòisich iad a' sireadh bheachdan air a' chùis agus mairidh an co-luadar trì mìosan.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris...