Taic airson prògraman ùra air BBC ALBA

Chuir aithisg bho Chomataidh a' Chultair, nam Meadhanan agus an Spòrs aig Parlamaid Westminster taic an diugh ri iarrtas MG Alba gun dùblaich am BBC an àireamh dè phrograman Gaidhlig ùra a tha iad a' dèanamh.

'S iad MG Alba a bhios a' coimiseanadh phrògraman dhan t-sianal agus thuirt iad gu bheil iad air leth toilichte gun do chuir luchd-poileataigs taic ris an iarrtas aca gum biodh co-ionnanachd leis an t-sianal Cuimreach S4C a thaobh uairean a thìde de phrògraman ura.

Thuirt a' chomataidh gum biodh e iomchaidh nam biodh am BBC a' cruthachadh deich uairean a thìde de phrògraman ùra san t-seachdain.

Tha an aithris seo aig an fhear naidheachd phoileataiceach againn, Mìcheal MacNèill...