Spadadh nan gèadh

Chaidh faisg air 3000 gèadh glas a mharbhadh ann an Leòdhas agus na Hearadh air a chiad dhà bhliadhna de sgeama dearbhaidh a tha ag amas air na th' ann dhiubh a lùghdachadh.

Tha na h-eòin a' milleadh an ionaltraidh ach chan eil cinnt ann fhathast am bidh taic-airgid às ùr ann airson an sgeama a chumail a' dol nuair a thig e gu ceann an ath-bhliadhna.

Seo Eilidh NicLeòid.