Là mòr do sgoilearan nan Eilean Siar

Fhuair na mìltean sgoilearan a-mach Dimàirt mar a chaidh dhaibh nan deuchainnean sgoile.

Sna h-Eileanan Siar rinn sgoilearan faisg air mìle pàipear aig àrd ìre - agus shoirbhich le còrr is 80% dhuibh.

Bhruidhinn an tè-naidheachd againn ann an Steòrnabhagh, Eilidh NicLeòid, ri dithis dhiubh sin.