Dragh mu chion Gàidhlig an sgoiltean Earra-Ghàidheal

Tha dragh air èirigh ann an Earra-Ghàidheal nach bidh ach trì bun-sgoiltean anns an sgìre a bhios a' tabhainn Gàidhlig mar darna cànain, fo phoileasaidh ùr Riaghaltas na h-Alba.

Thog daoine draghan air na meadhanan sòisealta as dèidh Cruinneachadh Gàidhlig sa sgìre a chur Comhairle Earra-Ghàidheal 's Bhòid air dòigh aig an deireadh sheachdain.

Seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh