Bùth-coimhearsnachd an Uibhist?

Dh'fhaodadh gum bì bùth coimhearsnachd air a' steidheachadh ann a Loch Baghasdail san àm ri teachd, agus buidhean-stiùiridh air a chur air bhonn aig coinneamh sa bhaile DiMairt.

Dhùin an aon bhùth a bha a' reic biadh na bu traithe am bliadhna, agus tha ionndrainn mhòr aig daoine air a ghoireas.

Chaidh ceistean a thogail air càite an gabhadh bùth fhosgladh, ach fhuairear còmhairle mun a sin cuideachd.

Air fhoillseachadh