30 bliadhna de dh'fhoghlam Gàidhlig

Chaidh deich thar fhichead bliadhna bho thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig sna h-Eileanan an Iar a chomharrachadh an-diugh ann am Bun-sgoil Bhreascleit.

'S ann anns an sgoil sin a dh'fhosgail a' chiad ionad Gàidhlig sna h-Eileanan ann an 1986.

Tha an aithris seo aig Ruaraidh Rothach.

Air fhoillseachadh