Farpais mhòr na pìobaireachd

'S e Iain K Dòmhnallach à Canada a thog am bonn òir aig Cruinneachadh a' Chinn a Tuath ann an Inbhir Nis an-diugh.

'S e seo aon dhe na farpaisean pìobaireachd as motha air an t-saoghai, a' tàladh nan ceudan de phìobairean bho fhad is farsaing.

Tha Iain MacAonghais ag aithris à Eden Court.