Fèill Àiteachais Dhail Mhàilidh

Chunnacas deagh àireamh de chrodh Gàidhealach agus caoraich dhubh-cheannach aig Fèill Àiteachais Dhail Mhàilidh.

Chaidh clàr ùr a stèidheachadh le 80 coin air an cur a-steach ann am farpaisean.

Ach, chan eil cùisean air a bhith furasta do thuathanaich 's croitearan san sgìre.

Bha deagh là ann, ge-ta, agus iomadach tachartas a' taladh sean is òg, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh