An Coimisean a' sireadh àrd-oifigear ùr

Feumaidh Coimisean na Croitearachd àrd-oifigear ùr fhastadh às dèidh do Chatrìona NicIlleathain innse gu bheil i air dreuchd ùr fhaighinn le Riaghaltas na h-Alba.

Tha an naidheachd a' tighinn agus connspaid mun dòigh anns a bheil an coimisean a' dèiligeadh le comataidhean ionaltraidh a' leantainn.

Chaidh ceistean mu a sin a thogail aig Fòrum na Croitearachd ann an Inbhir Nis an-diugh - mar a tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.