Raineach ga cur gu feum?

Tha beachd aig companaidh choimearsalta na mìltean de dh'acair raineach ann an Alba a thionndadh gu connadh bio-fuel.

Tha iad ag ràdh gur e freagairt a tha seo dhan duilgheadas a th' aig tuathanaich is eile - ann a bhith a' dèiligeadh ri rud tha air fhaicinn mar phlàigh de dh'oighreachdan agus tuathanasan.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh