Dìon air eòin mhara?

Tha co-chomhairleachadh air a bhith a' dol sna h-Eileanan Siar tron t-seachdainn mu sgìrean glèidhte sònraichte de dh'eòin-mhara.

'S e SPAs a th'air na sgìrean ach tha ceistean gan togail mu carson a thathas a leantainn leis a' ghluasad, an dèidh mar a roghnaich Breatainn an t-Aonadh Eòrpach fhagail.

Tha Karen Elder ag aithris...