Fèis Fiolm Innse Gall

Thòisich an treas Fèis Fiolm Innse Gall a-raoir.

Fad ceithir làithean bidh fiolmaichean rim faicinn eadar Nis agus Bàgh a' Chaisteil.

'S e cuspair fèis na bliadhna-sa Eileanan agus Àrainneachd.

Chaidh an fhèis a chuir gu dol leis a' chiad shealladh san rìoghachd-sa dhen fhiolm "The Vanishing Sail". mar a tha Ruaraidh Rothach a-nis ag aithris.

Air fhoillseachadh