Mòrag Anna NicLeòid

Mòrag Anna NicLeòid a' bruidhinn mu mar a chaidh an MV Hebrides air na creagan ann an Loch nam Madadh.