Dragh an Dùn Omhain mu dhachaigh-cùraim

Tha sreath de choinneamhan fiosrachaidh gan cumail an-dràsta, 's na h-ùghdarrasan am beachd dachaigh-cùraim Struan Lodge ann an Dùn Omhain a dhùnadh.

Bhathas am beachd a dùnadh roimhe, ach chaidh stad a chur air na planaichean airson sia miosan, 's dragh mòr anns an sgìre.

Bha am fear-naidheachd againn, Andreas Wolff, aig tè dhe na coinneamhan: