Sùil air na ceanglaichean a th' aig Dòmhnall Trump ri Leòdhas

Mun àm-sa a-màireach, bidh ceann-suidhe ùr aig na Stàitean Aonaichte.

Mar a tha fios againn, tha ceangal eileanach aig Dòmhnall Trump. 'S ann à Leòdhas a thàinig a mhàthair.

Agus mar a tha Eilidh NicLeòid ag aithris tha an duine, agus a chuid phoileataics a' sgaradh bheachdan san àite a dh'fhàg Màiri Anna NicLeoid, a' cheart cho math ris an dùthaich far an do rinn i a dachaigh.