Cheadaich Comhairlichean Gàidhealach plana airson cruinn-sgoiltean

Cho-dhùin comhairlichean na Gàidhealtachd a dhol air adhart le planaichean connspaideach airson structar stiùiridh ùr do chuid de sgoiltean na sgìre. Fo na planaichean, bhiodh ceannardan sgoile os cionn suas ri còig bun-sgoiltean. Tha an sgeulachd aig Eileen NicDhòmhnaill: