"Dual-chainntean" nan gealagan-buachair a' dol à bith

Chan e a-mhàin gu bheil àireamh nan gealagan-buachair a' crìonadh ann an Uibhist, tha e coltach gu bheil dual-chainntean nan eun gan call cuideachd. Thairis air na bliadhnaichean a tha Rupert Marshall air a bhith gan clàradh a' ceilearadh, fhuair e gu bheil na h-òrain ag atharrachadh bho àite gu àite. Ach, a dh'aidheoin oidhirpean chroitearan agus an RSPB, tha cuid de sgìrean far nach eil òran na gealaige-buachair ri chluinntin tuilleadh. Tha Shona NicDhòmhnaill ag aithris ...