Chuala co-labhairt mu dheidhinn dùbhlain chumhachd nan eilean

Chuala co-labhairt anns Na Hearadh gur e lìonra dealain lag dìreach aon de na dùbhlain mhòra a tha mu choinneamh cumhachd ath-nuadhachail anns na h-eileanan. Chaidh an cruinneachadh a chur air dòigh le Cumhachd Coimhearsnachd na h-Alba, le deasbad ga dhèanamh air ciamar a ghabhas adhartas a dhèanamh - a dh'aindheoin na trioblaidean le a bhith a' faighinn cheanglaichean ris a' ghriod nàiseanta. Bha Ruairidh Rothach aig a' cho-labhairt ...