Muinntir Àrnoil ann an Leòdhas ag iomairt airson casg-astair nas ìsle

Tha rabhadh ann gu bheil rathad air taobh siar Leòdhais cho cunnartach 's gu faodadh cuideigin am beatha a chall. Tha muinntir Àrnoil ag iarraidh casg-astair 40msu tron bhaile, is iad ag ràdh gu bheil cuid a' dol fada ro luath ann. Tha iad an dòchas taic fhaighinn bho oifigich agus buill na comhairle, a dhiùlt iarrtas roimhe an t-astar a lùghdachadh. Seo Eilidh NicLeòid: